Användningen av tobaksprodukter bland finländska unga har länge minskat, men under de två senaste åren verkar denna utveckling ha stannat av. Snusanvändningen ökar, och även bland flickor har snusanvändningen ökat under 2010-talet. Även minskningen av alkoholanvändningen bland unga har stannat av.
Bland annat dessa uppgifter framgår av social- och hälsoministeriets rapport Studie i ungdomars hälsobeteende 2019, som omfattar unga i åldern 12–18 år. Föregående studie genomfördes för två år sedan.

Av finländska unga i åldern 16–18 år använder 13 procent tobaksprodukter dagligen. Bland 14-åringar är andelen endast cirka 2 procent. Tio år tidigare var motsvarande siffror 25 procent och 8 procent och i början av millenniet 32 procent och 14 procent. Den ur folkhälsosynpunkt positiva långvariga utvecklingen verkar ha stannat av under de senaste två åren. Det är oroväckande att allt fler unga har börjat använda snus dagligen eller då och då under 2010-talet: andelen bland flickor i åldern 16–18 år är cirka 6 procent och bland pojkar i samma ålder cirka 15 procent.

Trots dessa uppgifter är det dock möjligt att uppnå målet att Finland ska vara rökfritt 2030. Cirka en tredjedel av unga i åldern 14–18 år och hälften av 12-åringarna tror på målet för tobakslagen, det vill säga att nästan ingen röker tobak i Finland 2030. Detta är en större andel än 2017, när den föregående studien i ungdomars hälsobeteende genomfördes.
Det är också allt färre unga som exponeras för tobaksrök. Allt fler familjer är rökfria: föräldrarna röker mindre än tidigare. Det röks sällan i hemmen eller i bilen. Allt detta stöder möjligheterna att bli ett rökfritt samhälle.

Ungas alkoholbruk minskar inte längre

Under millenniets första årtionde ökade andelen nyktra unga stadigt samtidigt som alkoholbruk och berusningsinriktat alkoholbruk bland unga minskade. Under de senaste två åren ser det ut som att denna positiva utveckling har stannat av. Ett undantag är berusningsinriktat alkoholbruk bland 18-åriga pojkar. Det minskar fortfarande.