Att möta lärare ger mig alltid energi. Att möta lärare påminner mig alltid om varför jag valt läraryrket. I läraryrket finns mycket positivt, inte minst möten med elever och kolleger. Läraryrket är också starkt förknippat med ett uppdrag, ett viktigt och värdefullt uppdrag. Någonstans mellan dessa uppdrag uppstår ett hårt korsdrag där verklighet inte sammanfaller med teori. Lärarens ork tryter.

 

Allt börjar med en bra lärare är en slogan som använts i Sverige, en slogan som bär. Varje lärare har här ett eget ansvar. För att kunna vara en bra lärare krävs redskap.

FSL har länge fört fram den arbetsbelastning som ett ickefungerande trestegsstöd innebär, men i dag finns också andra utmaningar att möta i klassen. I ett och samma klassrum måste läraren förhålla sig till elever med inlärningssvårigheter, elever med koncentrationssvårigheter, elever med socioekonomiska problem, elever från missbrukarhem, elever från elevhem och elever som befinner sig inom barnskyddet. Listan kunde göras hur lång som helst och är en återspegling av dagens samhälle. Visst finns det stödfunktioner i skolan, om än i varierande omfattning, men det är till syvende och sist alltid läraren som ska följa elevernas studiestigar inne klassen. Det är lärarens ork som tryter.

Till varje rektors uppgift hör att vara insatt i den senaste forskningen på områden som berör skolan för att kunna implementera nya modeller och förhållningssätt. Dagens skolledare överbelastas med byråkrati, tiden för pedagogiskt ledarskap blir därmed minimal. Det i sin tur får ytterligare konsekvenser för den enskilda läraren. Materialinförskaffningen kan i värsta fall ligga på den enskilda lärarens bord. Och rektorns och lärarens ork tryter.
Varje skolsamfund, varje skola, bottnar i en god dialog om och kring skola. Fungerar inte dialogen mellan lärare och skolledare uppstår frustration. En frustration som belastar bägge parter. Det krävs en sund insikt och ett klimat som präglas av förståelse för att orken i arbetet skall bibehållas. En skola där alla trivs och mår bra är en skola som garanterat levererar.

Att se sig själv i spegeln kan ibland vara nyttigt med tanke på orken och att ha som strävan att vara den som bidrar med energi kan vara en god start. Allt i skolan kan inte förändras och då är det viktigt att sätta fokus på sådant det går att påverka. Faktum är att det går mycket mera energi åt till att vara frustrerad, än att se positivt på saker och försöka hitta konstruktiva lösningar.

Jag vill även lyfta fram lärarutbildningen som en aktör som kan bidra till att ge verktyg och ork i lärarens yrkesvardag både för dem som är i yrket och för de blivande lärarna. Utbildningen har forskning att stöda sig mot och känner till och kan möta de behov som finns i skolvardagen.
Vårt mål som förbund är outtröttligt jobba för en bättre vardag för våra medlemmar. Ett arbete som grundar sig på dialog, feedback och uppgörande av gemensamma målsättningar. Ingen snabbfix har det visat sig vara, men en målinriktad intressebevakning leder förr eller senare till resultat.

Ett led i detta är FSL:s tema för i år: ”Må bra på jobbet”.