Vår organisation

Förbundsfullmäktige är förbundets högsta beslutande organ och samlas två gånger i året. Fullmäktige består av representanter från våra lokalföreningar. Förbundsstyrelsen sammanträder ungefär en gång i månaden. Här beskriver vi vår organisation och hur vi jobbar. 

 

Förbundsfullmäktige, som samlas till två ordinarie möten per år, består av 43 ledamöter från våra lokala lärarföreningar och studerandeföreningen FSLF.

Fullmäktige avgör förbundets viktiga frågor, godkänner budget och bokslut samt behandlar verksamhetsplaner och motioner/initiativ. Fullmäktige väljs vid ett valmöte vart fjärde år (nästa gång 2026). Ordförande för FSL:s fullmäktige 2022-2026 är Christoffer Sourander. Som vice ordförande fungerar Joakim Granqvist.

Christoffer Sourander, fullmäktigeordförande

 

Vår strategi och verksamhetsplan

 

"FSL är alla de finlandssvenska lärarnas röst oberoende region eller lärargrupp – gemenskapen i läraridentiteten går som en röd tråd genom all vår verksamhet." 

"Närmast vårt hjärta finns den finlandssvenska skolan och dess särart. Vi agerar för att stärka lärare och rektorer i deras yrkesroller och arbetar aktivt för att förbättra de finlandssvenska lärarnas, rektorernas och lektorernas arbetsbild och arbetsmiljö. Vi står för en yrkesstatus där lön ska motsvara kompetens och utbildning."

"FSL arbetar för ett hållbart arbetsliv och ser mångfald i lärarbranschen som en styrka. Vi respekterar och försöker förstå varandra och andra för ökad jämlikhet."

Ladda ner: 

FSL-strategi2022-2026
Verksamhetsplan 2024
Hållbarhetspolicy för FSL
Stadgar_FSL

Under verksamhetsperioden 2024-2026 är FSL:s slogan Lärare tryggar framtiden.

LTF bas 1080x1080

 

Motioner och initiativ


Motioner till fullmäktige kan väckas av en enskild medlem, genom en medlemsförening eller av en medlemsförening. En motion bör innehålla ett motiverat förslag till beslut och lämnas in senast fyra veckor före fullmäktiges möte.

Fullmäktige välkomnar även initiativ, som är enklare än motioner och som inte kräver att den som väcker initiativet presenterar ett förslag på beslut. Initiativet kan gälla en fråga som en medlemsförening eller enskild medlem önskar ta upp till behandling. Initiativ måste lämnas in en vecka före fullmäktigemötet och två veckor före ett styrelsemöte. Via vår medlemsintra kan medlemmar enkelt sända in motioner och initiativ. 

Läs mer om hur man skriver en motion eller ett initiativ: pdf Var med och bestäm - skriv en motion eller ett initiativ 

 

Förbundsordförande

Inger 18

Förbundsordförande leder både förbundsstyrelsen och förbundskansliet. Sedan juni 2020 är Inger Damlin FSL:s ordförande.

Förbundsordförande sköter posten som huvudsyssla och arbetar därmed heltid på FSL:s kansli.

 

Förbundsstyrelsen

Styrelserepresentanterna utses för två år i taget och representanterna väljs på höstens fullmäktigemöte. Förbundsstyrelsen samlas ungefär en gång i månaden. Styrelsen viktigaste uppgift är att sköta de löpande ärendena, företräda förbundet och ansvara för ekonomin.

Styrelsen 2023-2024

 

Inger Damlin, ordförande
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tfn: 040 089 7300
Pressbilder hittar du här!


Pamela Leka, vice ordförande (Anette Lundström)
Anna Wahren (Pernilla Granlund)
Sabina Lindholm-Järvinen (Monika Malm-Strandberg)
Karsten Steiner (Camilla Hellström)
Marina Räfsbäck (Ann-Catrine Sunngren)
Jeanette Lindroos (Petra Örn)
Jenny Teir (Anna Nylund)
Linda Molander-Finell (Malin Höglund-Snellman)

FSL:s representanter inom OAJ

OAJ:s fullmäktige är lärarfackets högsta beslutande organ. FSL har åtta platser i OAJ-fullmäktige under perioden 2022-2026:

Sebastian Lindqvist
Martin Ahlskog
Pamela Leka
Nancy Bäck
Annika Norrgård
Sara Kemetter
Petra Örn
Kimmo Mattsson


FSL:s representant i OAJ:s styrelse är Sebastian Lindqvist.

 

Medlemsföreningar

IMG 9247FSL 6.6

Medan FSL bevakar lärarnas intressen nationellt, är det lärarföreningarna som samlar regionens lärare och sköter den lokala verksamheten.

Lärarföreningarnas verksamhetsområde kan vara antingen en kommun eller en region. FSL har sammanlagt 32 medlemsföreningar, varav en samlar lärarstuderande. Som enskild lärare hör du till en av våra medlemsföreningar, medan föreningen i sin tur är medlem i FSL.

På lärarföreningarnas program finns ofta allt mellan utbildning och rekreation. Här hittar du kontatuppgifter till varje lärarförening.

 

Skolombud

På varje skola finns ett skolombud som fungerar som din personliga kontaktperson på skolan där du jobbar. Skolombudet kan bland annat svara på frågor om vem som är din förtroendeman och vilka som är lärarföreningens och fackets andra förtroendevalda. 

 

Förtroendemän

På varje ort där en av FSL:s medlemsföreningar verkar finns en förtroendeman som övervakar att skolor och kommuner följer de lagar och avtal som reglerar lärarnas anställningsförhållanden. Förtroendemännen väljs i direkta val vart tredje år. 

Förtroendemannen är i allmänhet en yrkesverksam lärare som är anställd inom kommunen. Förtroendemännen får regelbundet utbidning och handledning via FSL.

De kommunala förtroendemännen lyder under AKAVAs förhandlingsorganisation FOSU, medan förtroendemännen för den privata sektorn lyder under OAJ. På de flesta orter är lärarnas förtroendeman ansluten till FSL. Förutom förtroendemannen finns också en huvudförtroendeman och ersättare för denne.

Som medlem i FSL ska du alltid i första hand vända dig till din förtroendeman om du har en fråga eller ett problem gällande din lön eller anställning. Via din lokala lärarförening hittar du kontaktuppgifter till din förtroendeman.