Samplanering

I lärarens uppgifter ingår hela tiden mera uppgifter utanför undervisningen. Lärarna bör bland annat delta i samplanering av undervisningen, i rådslag med ämnes- och sakgrupper, i samarbete med hemmen samt i planering av undervisningen och i att utveckla skolan. För detta arbete finns samplaneringstid.

 

För att trygga att arbetstiden räcker till ska man in början av läsåret göra en plan över användningen av samplaneringtiden.

För samplaneringen finns ett avtalat antal timmar som inte kan överskridas:

 • Lärare i kommunala grundskolor - högst 120 timmar per läsår
 • Lärare i kommunala gymnasier - högst 101 timmar per läsår 
 • Lärare i kommunala skolor på Åland - 114 timmar per läsåer
 • Lärare i en privatskola - 45–100 timmar per läsår
 • Lärare i övningsskolorna - 69–107 timmar per läsår

Samplaneringstiden skall användas till sådant samarbete mellan lärarna och sådant arbete med skolutveckling som man lokalt upplever som viktigt. En samplaneringstimme är 60 minuter. 

Eftersom samplaneringen slås ut på hela läsåret bör man planera den genast i början av läsåret.Timmarna ska så långt som det är möjligt användas jämnt under hela läsårets arbetstid vilket bör tas i beaktande när samplaneringstidens användning planeras. När användningen av samplaneringstiden planeras skall det beaktas att arbetstiden ska räcka till de planerade uppgifterna. Planeringsarbetet får inte leda till att antalet lärararbetsdagar utökas under läsåret. 

Viktigt att minnas är också att samplanering är lärararbete som sker utanför de egentliga undervisningstimmarna. Även om man på en rast utför arbete av samplaneringskaraktär så kan en rast inte vara samplaneringstid.

Så här kan du använda samplaneringstiden

 • Kontakter till elevernas vårdnadshavare samt samarbete mellan hem och skola
 • Pedagogiskt utvecklingsarbete och planering av skolans fostringsarbete
 • Elevvårdsarbete
 • Samarbete med lärarna vid andra skolor eller vid daghem
 • Lärar- eller personalmöten
 • Uppgifter i anslutning till utvärderingen av utbildningen
 • Planering av evenemang som hör till skolans verksamhet, till exempel fester, resor och utfärder
 • Planering av undervisningen tillsammans med en eller flera lärare

Syftet med samarbetstiden är alltså att lärarna gemensamt utvecklar skolan. Däremot kan också en lärare ensam planera och förbereda skolans utvecklingsarbete inom ramen för samplaneringstiden. Platsen för samplaneringen behöver inte vara skolan. Samplaneringen ger en möjlighet för lärarna att delta i utvecklingen och profileringen av skolan.

Enligt 1985 års tillämpningsdirektiv är det rektorns uppgift att leda, följa upp och ansvara för samplaneringen i skolan.

Inte möten för mötens skull

Lärarfacket OAJ och FSL har vidhållit att samplaneringstiden inte bör fyllas med gemensamma möten för alla skolans lärare. Det här är motiverat, eftersom en stor del av det arbete som borde ingå i samplaneringen i så fall inte får plats i samplaneringstimmarna. Onödiga kollegiemöten bör alltså undvikas!

Räkneexempel

Här ger vi ett par exempel på hur samplaneringstiden (120 timmar) kan fördelas i bunden och obunden tid (pausa i videon om du vill stanna upp och läsa). 

 

Här kan du ladda ner presentationen och till exempel visa den på ett lärarmöte: ppt Räkneexempel för samplaneringstiden (2020)

Här kan du ladda ner en excel-fil som du kan använda som stöd när du planerar hur samplaneringstiden används: xls Räknare för planering av samplaneringstiden
 

Håll koll på din samplaneringstid

Nya appen sampla

I vår mobilapplikation Lärarrummet eller i vår webbkalender här på hemsidan kan du enkelt följa upp hur mycket timmar du har använt på samplanering och hur mycket som återstår.