FSL:s pressmeddelanden, mötesuttalanden och utlåtanden

Kontakta FSL:s kommunikatör Mirjam Heir-Lindström om du vill ha mera information, en kommentar av förbundet eller tillgång till äldre uttalanden.

E-post: mirjam.heir-lindstrom@fsl.fi, tfn: 040 686 99 59

Här hittar du kontaktuppgifter till vår förbundsordförande och övrig personal på FSL:s förbundskansli och pressbilder.

 

Våra lärare trivs överlag bra med sitt arbete. Många upplever att de utför ett meningsfullt jobb, visar arbetslivsundersökningar. Samtidigt drabbas allt fler lärare av utbrändhet. Finlands svenska lärarförbund FSL oroar sig i synnerhet för att arbetsbelastningen är stor bland de unga lärarna.

-Vi är oroliga över att attraktionskraften för läraryrket ska minska. Därför är det viktigt att ta oron på allvar och börja jobba förebyggande för att vi ska ha en yrkeskår som vill fortsätta med det värdefulla yrke de har, säger förbundsordförande Christer Holmlund.

Antalet lärare som blir sjukskrivna på grund av utbrändhet ökar. Särskilt oroväckande är att det i hög grad är unga lärare i början av sin karriär som drabbas.

Rhonda Lindkvist är en av de lärare som har drabbats av arbetsutmattning. År 2017 gick hon i väggen och var sjukskriven i nästan ett helt läsår.

-Jag undervisade en grupp elever med många olika behov, precis som alla lärare gör. Jag ställde höga krav på mig själv och då jag började bli utmattad upplevde jag att felet låg hos mig själv och jobbade ännu hårdare. Mängden arbetsuppgifter utanför undervisningen kan periodvis bli väldigt stor och tidskrävande. Till slut blev det för mycket, säger Lindkvist.

Lärarna har allt mindre tid att undervisa, då en stor del av lektionstiden går åt till att upprätthålla ordning i klassrummet. Det här är oroväckande, anser FSL.

De finländska lärarna uppskattar sitt jobb och många unga vill fortfarande bli lärare, det visar den nya TALIS-undersökningen där lärare och rektorer i högstadier har deltagit.

-Grunden till en bra skola är att lärarna trivs i sitt jobb, säger FSL:s förbundsordförande Christer Holmlund.

FSL anser att det är viktigt att läraryrkets attraktionskraft bibehålls också i framtiden. Tidningen Läraren har i vår rapporterat om att allt färre söker till de finskspråkiga lärarutbildningarna, något som är mycket oroväckande.

Antti Rinnes regering satsar nästan en miljard euro på utbildning, men samtidigt nås vi av meddelanden om att flera kommuner har det svårt ekonomiskt och att samarbetsförhandlingarna inom kommunerna ökar.

Från flera håll i Österbotten kommer bud om trängd ekonomi och permitteringshot. FSL anser att redan ett hot om permitteringar är ett hot mot bildningen.

-Permitteringar hör inte hemma i kommuner där lagstadgad service ska produceras. I våra nordiska grannländer är det en absurd tanke att man skulle permittera lärare, säger FSL:s förbundssekreterare Jan-Mikael Wikström.

Debatten inför riksdagsvalet 2019 och de kommande fyra åren inom rikspolitiken måste fokusera på hur man ska betala tillbaka skulden till skolan och utbildningen. Skulden har vuxit sig alldeles för stor under många år och den finlandssvenska skolan måste garanteras mer och säkrare resurser i fortsättningen.

Regionförvaltningen måste få större befogenheter att på eget initiativ granska kvalitéten och jämlikheten i skolan. Vårt nuvarande övervakningssystem är tandlöst, långsamt och byråkratiskt, anser Finlands Svenska Lärarförbund, Hem och Skola och Finlands Svenska Skolungdomsförbund. Ansvaret kan inte ligga på föräldrarna, eleverna eller de studerande.

Fullmäktige för Finlands Svenska Lärarförbund FSL har valt ny förbundsstyrelse vid sitt möte i Tammerfors den 14–15 november 2018.

Mångsidigheten inom de finlandssvenska klasslärarutbildningarna har minskat och kompetensen bland framtida lärare är i fara. Sparkraven riktade mot universiteten får negativa följder för de svenskspråkiga lärarstuderandena. FSL:s fullmäktige uppmanar lärarutbildningarna att värna om sin grunduppgift, att utbilda kompetenta klasslärare.

Tid för ledarskap är nyckeln till en välmående och fungerande skola. Det finns ett stort behov av tilläggsresurser för att kunna fördela ledarskapet på fler personer. Mer tid för rektorerna att sköta alla olika arbetsuppgifter förbättras inte bara lärarnas utan också elevernas välmående och ork.

Allt för många förändringar på allt för kort tid har skapat en villrådighet inom gymnasieutbildningen och det är energikrävande för lärarna. Det finns en osäkerhet kring hur man ska prioritera i undervisningen, lärarna vill ju studerandenas bästa och jobbar därför väldigt hårt, säger Christoffer Sourander, lektor vid Kimitoöns gymnasium och fullmäktigeledamot i FSL.

Move!-testets syfte är inte pedagogiskt och hör därför inte hemma i skolan, säger Finlands svenska lärarförbunds ordförande Christer Holmlund. Gymnastiken ska, i likhet med andra ämnen, fokusera på elevens väg till en hållbar livsstil.