Ifall inte lärarna anmäler får arbetsgivarna inte reda på de problem som man tampas med i lärarrummen, säger Henry Gustafsson som är arbetarskyddsfullmäktig i Raseborg.

Det är arbetsgivarens plikt att se till att arbetsmiljön är säker, jämställd och trevlig att arbeta i. Arbetarskydd är ändå ett samarbete eftersom en god arbetsmiljö byggs upp tillsammans.

Arbetarskyddet är en av de viktigaste byggstenarna i välmående på jobbet eftersom man med hjälp av normer och överenskommelser inom arbetarskyddet upprätthåller, främjar och förbättrar individens arbetsvälmående.

Arbetsgivaren har ett ansvar när det kommer till arbetshälsovård och -säkerhet men var och en kan själv medverka och påverka via arbetarskyddssamarbetet.

Sömn, mikropauser och att skilja på arbete och fritid kan hjälpa dig i återhämtningen, enligt livsstilscoachen Christoph Treier.

- Det absolut viktigaste när det gäller återhämtning är sömnen. Sover du hela tiden för lite fungerar du inte. Sömnbrist påverkar hjärnan på samma sätt som om du skulle ha 0,8 promille alkohol i blodet, säger Treier.

Att komma tillbaka från en sjukdom kan vara krävande och du kan behöva hjälp. Hjälp finns ändå att få till exempel via Härmä Rehab.

Den individuella rehabiliteringen på  på Härmä Rehab finns till för dig som lider av en sjukdom som påverkar din arbetsförmåga eller orsakar problem i vardagen. Det kan gälla en fysisk sjukdom eller till exempel utbrändhet.

På en bra arbetsplats råder jämställdhet och alla anställda behandlas lika. Alla arbetsgivare förväntas främja likabehandling på arbetsplatsen.

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering på arbetsplatsen och förpliktigar arbetsgivarna att främja jämställdhet. Arbetsgivare ska se till att arbetsvillkor och tillvägagångssätt gynnar jämställdhet då de anställer personal och fattar beslut som rör personalen. Varje arbetsgivare som har fler än trettio anställda måste dessutom ha en jämställdhetsplan.

Jämställdhetslagen förbjuder diskriminering på basis av kön. Dessutom främjar lagen jämställdhet mellan könen och förbättrar kvinnans ställning – särskilt i arbetslivet. Jämställdhetslagen förbjuder också diskriminering på basis av könsidentitet eller på basis könsuttryck.

När din arbetshälsa är i fara att försämras kan företagshälsovården stå till tjänst. Stöd i ett tidigt skede garanterar att du mår bättre så fort som möjligt.

Alla arbetsgivare inom utbildningssektorn måste göra ett avtal om företagshälsovård.

Många lärare säger att arbetsbelastning är den största enskilda faktorn som försvagar hur bra de mår på arbetet. Företagshälsovården ska hålla samma nivå för alla arbetstagare, oberoende av hur hens arbetsavtal ser ut.

 

Överbelastning tär på välmående i arbetet och påverkar arbetets kvalitet. Ett arbete utan utmaningar minskar däremot arbetsmotivationen och ökar risken för marginalisering.

Flera olika saker kan orsaka en känsla av överbelastning; det kan ha att göra med arbetets innehåll, kvalitet eller mängd. Dessutom kan arbetsbelastning orsakas av hur saker och ting sköts på arbetsplatsen, om samarbetet till exempel inte fungerar. Också samhälleliga orsaker kan påverka arbetsbelastningen. Den egna livssituationen och individuella egenskaper påverkar också hur man reagerar på arbetsbelastning.

Arbetsgivaren har en plikt att ta hand om sina arbetstagare, också ansvaret för arbetstagarens arbetsmiljö och -hälsa ligger hos arbetsgivaren.

 

Nu finns det möjlighet för FSL-medlemmar att ansöka om Kiila-rehabilitering. Kiila-rehabiliteringen är yrkesinriktad rehabilitering som ska bevara samt förbättra arbetsförmågan hos folk i arbetslivet.