Lärarjobbet är i princip oändligt men "Nu får det räcka!". I kollektivavtalen har man kommit överens om villkoren för jobbet och det är viktigt att känna till och respektera dem. Med vår kampanj uppmanar vi alla FSL:are att se över sina arbetsuppgifter, anställning och lön. Det här är vår kampanjsida, se den som en komprimerad handbok med goda råd till dig som lärare eller rektor. 

NFDR boll

Nu får det räcka-kampanjen handlar om att påminna om de ramar som redan finns, som man borde förhålla sig till och som det skulle vara nyttigt att reflektera över då och då.

FSL:s ombudsman Jens Mattfolk bloggar om syftet med kampanjen. Läs hans tankar i bloggtexten här. 

Kampanjen lanserades i augusti 2023 och pågår hela läsåret. Vi uppdaterar den här sidan med jämna mellanrum. Under läsårets kommer vi att sätta lite extra fokus på särskilda aspekter av lärarna och rektorernas arbetsbild. Det utlovas bland annat undersökningar, webbinarier och program under Educamässan i januari 2024. Du känner igen vårt kampanjinnehåll via logon och #nufårdeträcka

 

Aktuellt inom kampanjen

NFDR q and a WEBB3

Titta på webbinariet avtalsväktarna för rektorer som vi ordenade den 29 april. Då svarade våra rådgivare Jens Mattfolk och Pocke Wikström på era frågor om till exempel arbetstid, förändringar i lagstiftningen och andra funderingar kopplade till skolledarskapet.

På medlemsintran har vi laddat upp det här webbinariet och höstens "avtalsväktarna" med fokus på lärarnas frågor. 

 

En hälsning till våra föreningar

Ta en aktiv roll i vår kampanj!

Under läsåret hoppas vi att våra lokalföreningar uppmärksammar kampanjen, kanske genom en kort föreläsning eller annat program på möten och träffar. På de förtroendevaldas intra hittar ni material som det är fritt fram att använda.

Ni kan också beställa vår kampanjaffisch med rubriken "Lärarens arbete". Den passar ypperligt för anslagstavlan i lärarrummet och vi hoppas ni vill vara med och dela ut den till skolorna. Under hösten trycker vi också upp post it-lappar med kampanjens logo på. Kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. med er beställning.

 Nu får det räcka-affisch

 

Kampanjsidans innehåll

I den här artikeln riktar vi oss till dig som jobbar som lärare, elev-/studiehandledare eller chef i den grundläggande utbildningen eller i gymnasium/vuxengymnasium, antingen i ett tillsvidare anställningsförhållande eller på viss tid. Här kan du hitta information och nyttiga länkar om de centrala villkoren för tjänste- eller arbetsförhållandet, lön, arbetstid samt tjänst- och arbetsledigheter.

Tolkningarna i denna artikel bygger på de avtal som är i kraft 2023 (UKTA, Sivista priviata undervisningssektorn, Sivista övningsskolorna och avtalet gällande statens skolor.) Det är ändå viktigta att notera att det finns många undantag och detaljer i de olika avtalen. Noggrannare information hittar du på på vår webbsida, direkt ur tjänste- och arbetskollektivavtalet eller genom att kontakta din förtroendeman.

 

Checklista vid läsårets början

Vi börjar med en viktig checklista över saker som det är skäl för alla att granska i början av ett nytt läsår. Genom att bocka av i listan kan du säkerställa dig om att din lön är rätt. 

Du kan ladda ner checklistan och till exempel hänga upp den i lärarrumet: Checklista för början av läsåret

Checklista vid läsårets början

 

Nyttigt för alla

 Lärare som undervisar

I samband med planering av läsårets arbete lönar det sig för läraren att gå igenom sin uppgiftsbeskrivning och fokusera på grunduppgiften för att kunna skala bort överflödigt arbete och på så sätt bättre kunna kontrollera sitt arbete.

 

 

Lärarens uppgifter

Läraren ska sköta sina uppgifter som följer av tjänste- eller arbetsförhållandet på ett sakligt sätt. Läraren ska följa de lagar och bestämmelser som gäller samt arbetsgivarens arbetsledningsrätt.

Innehållet i lärarens och rektorns arbete finns inte längre uppräknat i gällande utbildningslagstiftning. Uppgifterna definieras av arbetsavtalet eller tjänsteförordnandet samt utgående från gällande praxis. Allmänt kan man förutsätta att uppgiften är sådan att den kan anses höra till lärarens eller förmannens profession. Inom utbildningssektorn definierar man lokalt olika uppgiftsbeskrivningar för lärare och för förmän. Försäkra dig om att arbetsgivaren har gjort upp uppgiftsbeskrivningarna tillsammans med representanter för personalen.'

Uppgifter som hör till uppgiftsbeskrivningen är till exempel:

 • Ge undervisning och handledning enligt läroplanen

 • Planering och efterarbete av den egna lektionen (inklusive bedömning)

 • Att sörja för en säker undervisningsmiljö

 • Samarbete med hemmen

 • Ge stödundervisning (grundläggande utbildningen)

 • Vid behov delta i elevvårdsarbete

 • Delta i utveckling och utvärdering av verksamheten

 

I samband med planering av läsårets arbete lönar det sig för läraren att gå igenom sin uppgiftsbeskrivning och fokusera på grunduppgiften för att kunna skala bort överflödigt arbete och på så sätt bättre kunna kontrollera sitt arbete. Denna aspekt är också viktig då man gör upp skolans plan för läsåret.

 

Följande uppgifter hör till exempel inte till lärarens tjänsteuppgifter och de kan inte förordnas lärare utan lärarens medgivande: 

 • Hälsovård till och medicinering av elev 

  En lärare ska inte mitt under den bråda skoldagen ta sig an ansvaret för att mäta blodsockerhalten för en elev som har diabetes och uppgifter som har med medicinering att göra. Att ge förstahjälp hör till alla.

 • Flyttarbete 

  Packande, bärande av material och uppackning av material och placerande av material i samband med en flytt av skolan är inte uppgifter som hör till lärarens tjänsteuppgifter. Om läraren vill delta i skolans flyttarbete ska man skriftligen komma överens om arbetsmängden och ersättningen.

 • Städning (förutom av eget klott) 

  Att städa skolan är inte en uppgift som hör till lärarna. För städningen ansvarar personal som är utbildad för uppgifter  Att städa upp elevers avsöndring, till exempel spyor hör inte till lärarnas uppgifter utan till den personal som ansvara för städande och vården av skolfastigheten. Vid behov om en sådan olycka sker, leder läraren elevgruppen till ett annat rum och sörjer för elevernas välmående och tryggar skoldagen så som alltid under sina lektioner.

 

Till lärarens uppgifter hör inte att sköta en anna lärares uppgifter om man inte skilt kommer överens om det förutom i akuta fall då det inte är möjligt att få tag på en behörig lärare.

 

Undervisningspersonalens arbetstid

20239539

Det är bra att på arbetsplatsen ha en modell eller anvisningar för hur man ska handla vid situationer där arbetsbelastningen blir för stor och det är skäl att gå igenom dessa redan i samband med introduktionen till arbetsplatsen. 

Undervisningspersonalens arbetstidsformer är:

På vår webbsida kan du läsa mer detaljer om till exempel planering av läsåret, FBA-dagar och annat kopplat till arbetstiden.

För rektorer finns också information om arbetstiden och arbetsuppgifterna som ingår.

 

Arbetsbelastning och återhämtning

För att upprätthålla arbetsförmågan är det viktigt att dagligen kunna återhämta sig från arbetet. Det här lyckas då arbetet är lagom belastande och i proportion till arbetets resurser och arbetstagarens personliga förutsättningar.

Enligt arbetarskyddslagen har arbetsgivaren en skyldighet att identifiera och bedöma faror och olägenheter så som belastningsfaktorer som hör ihop med innehållet i arbetet, hur arbetet är organiserat och arbetsgemenskapens sociala funktionsduglighet. De för hälsan skadliga belastningsfaktorerna ska avlägsnas eller minskas på arbetsgivarens försorg.

Arbetstagaren ska meddela sin förman om upplevd skadlig belastning. Arbetsplatsens arbetarskyddsfullmäktig fungerar som stöd vid behov. Förmannenens uppgift är att tillsammans med arbetstagaren söka lösningar genom vilka man kan avlägsna den skadliga belastningen eller minska den.

Åtgärder som minskar belastningen är bland annat att förtydliga uppgiftsbeskrivningar och ansvar samt anvisningar och förväntningar, att göra målsättningarna rimligare, att anpassa arbetsmängden till arbetstiden, att begränsa arbetsuppgifterna och att prioritera, att utveckla processerna och planera arbetet väl. 

Det är bra att på arbetsplatsen ha en modell eller anvisningar för hur man ska handla vid situationer där arbetsbelastningen blir för stor och det är skäl att gå igenom dessa redan i samband med introduktionen till arbetsplatsen. 

På vår webbsida hittar du mer nyttig information för att du ska orka och må bra på jobbet.

 

Samplanering

Samplaneringstiden kan inte överskridas.

I lärarens uppgifter ingår hela tiden mera uppgifter utanför undervisningen. Lärarna bör bland annat delta i samplanering av undervisningen, i rådslag med ämnes- och sakgrupper, i samarbete med hemmen samt i planering av undervisningen och i att utveckla skolan.

För detta arbete finns samplaneringstid. För att trygga att arbetstiden räcker till ska man in början av läsåret göra en plan över användningen av samplaneringtiden. Redan i planeringsskedet kan man då skala bort sådana uppgifter som det inte finns tid för.

Visste du att det är mer regel än undantag att samplaneringstiden överskrids? För endast 21 procent av lärarna räckte samplaneringstiden till förra läsåret.

Nya appen sampla

I vår app Lärarrummet kan du följa upp din samplaneringstid. 

 Arbete som utförs under samplaneringstid är till exempel:

 • Samarbete med elevernas föräldrar (även utvärderingssamtal).

 • Planering av skolans fostringsarbete och händelser, fester, utflykter med mera som hör samman med skolans verksamet.

 • Samarbete med lärare i andra skolor och i daghem.

 • Samarbete med skolpsykolog, skolkurator, hälsovårdspersonal eller andra myndigheter i elevärenden.

 • Planering av undervisningen i samarbete med en eller flera lärare.

 • Skapande av dokument i anknytning till stödet till elever.

 

 Som samplanering betraktas inte:

 • Planering, för- och efterarbete av egna lektioner

 • Andra särskilt ersatta uppgifter (till exekpel klassföreståndaruppgift)

 • Lärararbetsdagarna (FBA-dagarna)

 • Arbetsuppgifter för vilka läraren har frigjorts från sitt normala undervisningarbete

 • Rasterna är en del av undervisningstimmen, arbete som görs under rasten kan inte räknas höra till samplaneringtiden

 

Under samplaneringstiden kan man även ensam utföra planerings- och förberedelsearbete som hör ihop med skolutvecklingen. Samarbetet mellan skolan och hemmen i synnerhet i förskolan, i årskursena 1-6 samt i specialundervisningen borde poängteras i samplaneringsarbetet. I läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen finns sagt att skolan ska samarbeta med vårdnadshavarna så att de kan stöda barnens målinriktade inlärning och skolgång.

De arbetsuppgifter som är ämnade att utföras under samplaneringstiden är sådana att de kan utföras på annat ställe än på arbetsplatsen och arbetet kan också utföras ensam. I schemat kan man reservera tid för samplaneringsarbetet så att gemensamt arbete underlättas. Veckovisa möten är inte syftet med samplaneringssystemet.

Tyngdpunkterna för samplaneringsarbetet, resurserna för och hur samplaneringen förverkligas beslutar man om tillsammans med lärarna i samband med att man gör upp planen för läsåret. Samplaneringstiden kan inte överskridas. Samplaneringsskyldigheten gäller inte de lärare som anställts på viss tid för högst fem arbetsdagar, till exempel vikarier.

 

Kom ihåg om samplaneringen

 • Det är okej att underskrida de i tjänste- och arbetskollektivavtalen överenskomna antalet samplaneringstimmar men inte att överskrida dem.
 • Ska planeras i början av läsåret, ändringar görs i planen vid behov under läsåret.
 • Redan i planeringsskedet ska man gallra bland uppgifterna om tiden inte ser ut att räcka till.
 • Rektorn planerar den för hela skolan gemensamma delen.
 • Läraren planerar den del av samplaneringstiden som sen blir över.
 • Rektorn godkänner.
 • I planen ska det bli tid över som inte ännu allokerats till något så att inte arbetstiden överskrids.
 • Kan inte öka på antalet lärararbetsdagar.
 • Det lönar sig att följa med hur samplaneringen förverkligas annars är det svårt att visa för arbetsgivaren att det finns en risk av att samplaneringstiden överskrids. I FSL:s gratis mobilapp Lärarrummet finns en kalender där du kan följa upp samplaneringstiden.
 • Samplaneringstiden varierar i de olika tjänste- och arbetskollektivavtalen.

 

 

Helhetsarbetstid som följer byråarbetstid

Rektorernas årliga antal arbetsdagar varierar beroende på hur söckenhelgerna infaller och antalet semesterdagar. Det lönar sig för rektorn att beräkna kalkylera sin årliga arbetsmängd och följa med hur arbetstiden förverkligas. Också rektorernas lektioner samt deras för och efterarbete ingår i denna helhetsarbetstid.

I vår app lärarrummet kan du som rektor följa upp din årsarbetstid med vårt kalenderverktyg. 

 

Vikariearrangemang

 

 • Vikariearrangemangen under en tjänst- eller arbetsledighet hör till arbetsgivarens uppgifter.
 • För den tid läraren är frånvarande behövs en vikarie.
 • Arrangemangen där en lärare vid sidan om sina egna lektioner har hand om en annan lärares klass är bara för situationer där frånvaron kommer plötsligt och är endast en tillfällig, kortvarig lösning.
 • En förman kan vid plötsliga situationer förordna en lärare att ha hand om en anna lärares klass vid sidan om sin egen klass endast om skötseln av två klasser samtidigt är möjligt med beaktande av arbetarskyddsbestämmelser.
 • För skötseln av två klasser samtidigt betalas en ersättning som är 30% av timarvodet för lärarens egna tjänst.
 • Till lärarens arbetsuppgifter hör inte att ordna med vikarier. Vikariearrangemangen hör till förmannen/arbetsgivaren.
 • Läraren behöver inte göra anvisningar till vikarien för tjänstledighetstiden.

 

Lön

Lärare som undervisar

Kom överens med förmannen om ersättningen för merarbete innan arbetet påbörjas.

Lönen och lönens olika element är centrala anställningsvillkor. Ett bra lönesystem stöder skolans verksamhet, har en positivt inverkan på organisationens målsättningar och är ett fungerande ledningsredskap.

Lönen bestäms utgående från om du är anställd som lärare i kommunal skola, en privat skola, en övningskola eller i en statlig skola.

Sätt dig in i hur din lön är uppbyggd och kontrollera din lönspecfikation så att summan som landar på ditt konto verkligen är korrekt. Till din hjälp finns information på vår webbsida och en löneräknare på vår medlemsintra (gäller kommunalt anställda i kollektivavtalet UKTA, del B, F och G samt kommunala yrkesskolor.)

En löneräknare och webbartikel kring lönen för lärare anställda inom den privata sektorn är under uppbyggnad. 

 

 Kom ihåg

 • Hör dig i god tid för med din chef om hur och när du ska anhålla om årsbundna tillägg eller erfarenhetstillägg.
 • Kom överens med förmannen om ersättningen för merarbete innan arbetet påbörjas. Påbörja inte arbetet innan det är klart hur arbetet ersätts och hur mycket tid som reserveras för arbetet. Var vid behov i kontakt med förtroendemannen.
 • Gå tillsammans med förtroendemannen igenom lönesättningen i början av en anställning. På det här sättet korrigeras eventuella fel så fort som möjligt.
 • Vänd dig alltid till förtroendemannen på din ort om du har frågor som gäller din lön.

 

Avbrott och ledigheter

Kontakta alltid förtroendemannen innan du anhåller om tjänst- /arbetsledighet så att du kan undvika onödigt lönebortfall.

Alterneringsledig, studieledig, sjukledig... Det finns många livssituationer som förutsätter en paus från jobbet. Kontakta alltid förtroendemannen innan du anhåller om tjänst- /arbetsledighet så att du kan undvika onödigt lönebortfall. Anhåll alltid skriftligt om tjänstledigt och/eller arbetsledigt.

Personalen ska behandlas jämlikt då ledigheter beviljas. Arbetsgivaren ska ha anvisningar för hur man ansöker och hur ledigheter beviljas. Personalen ska känna till principerna för hur ledigheter beviljas och personalen ska behandlas jämlikt.

På vår webbsida hittar du mer detaljerad information om olika typer av ledigheter, till exempel tjänstledighet, sjukfrånvaro och familjeledigheter. Läs mera här!

 

Här sammanfattar vi vilka ledigheter som berättigar till lön och vilka som inte gör det:

Avlönade tjänst- och arbetsledigheter

 • Sjukledighet, längden varierar beroende av tjänste- och arbetskollektivavtal
 • Graviditetsledighet, 40 vardagar (vissa villkor för att den ska vara avlönad)
 • Föräldraledighet, 32 vardagar (vissa villkor för att den ska vara avlönad)
 • Tillfällig vårdeldighet
 • Reservens repetitionsövning och befolkningsskyddsutbildning
 • Egen 50- och 60-årsdag
 • Egen vigseldag eller dag för registrering av partnerskap
 • Närståendes begravningsdag (tjänste- och arbetskollektivavtalet definierar vem som avses med närstående)
 • Uppbådsdag
 • Av arbetsgivaren förutsatt hälsoundersökning
 • Nödvändig läkarundersökning eller av läkare förutsatt undersökning

 

Oavlönade tjänst- och arbetsledigheter

 • Föräldraledighet (efter de avlönade)

 • Särskild graviditetsledighet

 • Vårdledighet och partiell vårdledighet

 • Ledighet på grund av tvingande familjeskäl

 • Ledighet på grund av vård av familjemedlem eller anna närstående

 • Vård av anhörig

 • Studieledighet

 • De flesta prövningsbaserade tjänst- och arbetsledigheter (bland annat alterningeringsledighet)

 

Om du planerar en oavlönad tjänst-/arbetsledighet före en kort skolferie (höst-, jul- eller påsklov) så kontrollera din rätt till lön under ferien med din förman eller med din förtroendeman innan du anhåller om ledigheten.

 

Arbetsoförmåga och sjukfrånvaro

Under sjukfrånvaron ska man inte arbeta.

Arbetsgivaren bör ha anvisningar om hur den anställda ska förfara om hon/han insjuknar. Arbetstagaren har en skyldighet att meddela arbetsgivaren om insjuknandet. Arbetsgivaren har rätt att be om ett intyg över arbetsoförmågan redan från första frånvarodagen. Arbetsgivaren har också rätt att förutsätta att intyget över arbetsoförmågan har utfärdats av företagshälsovårdens läkare.

En lärare som har en undervisningsskyldighetsarbetstid har rätt till sjukdagpenningen, rehabiliteringsstödet för viss tid eller till rehabiliteringsstödet under den kalkylerade semestern oberoende av om läraren anhållit om tjänst- eller arbetsledighet. OBS! Självrisktiden för dagpenningen.

Lärarnas kalkylerade semester börjar alltid den 16 juni. Längden på den kalkylerade semestern beror bland annat på dina tjänsteår.

På vår webbsida hittar du mer detaljerad information om arbetsoförmåga och sjukfrånvaro. Läs mera här!

 

Hjälp i problemsituationer

En tom skolkorridor

Har du råkat ut för en knepig situation på jobbet? Kontakta i första hand:

A) din närmaste chef

B) FSL:s skolombud i föreningsfrågor

 

Vid behov kan du behöva gå vidare med ärendet och då rekommenderar vi:

 

Förtroendemannen när ditt ärende gäller:

 • arbetstid eller lön

 • andra anställningsvillkor

 • tjänstledighet

 • personalfrågor eller arbetsledning

 • väsentliga förändringar i arbetet

 • visstidsanställning

 • varning

 • uppsägning eller permittering

Arbetarskyddsombudet när ditt ärende gäller:

 • spelregler för arbetssäkerhet och arbetshälsa

 • synpunkter på företagshälsovården

 • arbetsbelastning

 • arbetshälsa och arbetsförmåga

 • förändringar i arbetet eller arbetsmiljön som påverkar hälsan eller säkerheten

FSL:s lokalförening när ditt ärende gäller:

 • resurser för undervisning och fostran

 • lokala utbildningsfrågor

 • föreningsverksamhet

 • initiativ till att utveckla lärarföreningens verksamhet

 • medlemsfrågor

 • anordnarnätet

 • nedläggning av skolor

 

FSL:s kansli hjälper dig

Om ditt ärende inte får en lösning genom att kontakta förtroendemannen, arbetarskyddsfullmäktige eller lokalföreningen lönar det sig att vara i kontakt med våra rådigivare på förbundskansliet. Du kan ringa, mejla eller utnyttja vår frågelåda. Välkommen att höra av dig!